29. septembrī 15.00 - 18.00 aicinām uz IFRS informatīvo pēcpusdienu." Informācija un pieteikšanās>>  

 

Automātiska finanšu kontu informācijas apmaiņa starp nodokļu administrācijām (1/39/16) (0)

27.09.2016

Pieņemts

Tā kā Latvija ir apņēmusies iesaistīties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) izstrādātajā globālajā standartā attiecībā uz finanšu kontu informācijas nodokļu jomā automātisko apmaiņu, ir izdarīti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām.” Saskaņā ar likuma anotāciju tieši automātiska informācijas apmaiņa ir atzīta par svarīgu instrumentu cīņā pret pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Lasīt vairāk..

IIN piemērošana ienākumam no ārvalstu obligāciju atsavināšanas (2/39/16) (0)

27.09.2016

Prakse

Latvijas rezidentiem ir pienākums deklarēt visus ārvalstīs gūtos ienākumus, iesniedzot iedzīvotāju gada ienākuma deklarāciju, tostarp ienākumus ārvalstu valūtā, kas gūti no obligāciju atsavināšanas. Tā kā Latvijas tiesību akti nosaka, ka visi ienākumi un izdevumi deklarācijā ir jānorāda eiro, bet likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nenosaka, kuras dienas valūtas maiņas kurss ir jāpiemēro, nosakot apliekamo ienākumu no obligāciju atsavināšanas, rodas vairāki jautājumi par šo ienākumu un izdevumu konvertāciju no ārvalstu valūtas uz eiro. Šajā rakstā – par apliekamā ienākuma no obligāciju atsavināšanas noteikšanu un IIN piemērošanu. Lasīt vairāk..

Likumdošana vai normatīvie akti? (3/39/16) (0)

27.09.2016

Prakse

Profesionālo nozaru un valsts iestāžu literatūrā ir sastopami dažādi juridiski termini, kuru nozīmes nereti saplūst, lai gan tiem var būt būtiskas atšķirības. Piemēram, pārrunājot to, kas nosaka tiesības un pienākumus, nereti tiek pieminēta “likumdošana” (“likumdošana paredz…,” “jāievēro likumdošanas normas… utt.), ar to domājot tiesību aktus, taču vārds “likumdošana” apzīmē tikai normatīvo aktu izstrādes un pieņemšanas procesu. Pareizais termins ir “normatīvie akti,” kurš apkopo jebkādas likumdevēja pieņemtas un rakstītas tiesību normas Latvijā. Tomēr esam novērojuši nekonsekvenci arī terminu lietošanā attiecībā uz dažādiem aktu veidiem, tāpēc šajā rakstā – īsi par to, kā tos nošķirt. Lasīt vairāk..

Augstākā tiesa lūdz ES Tiesas prejudiciālu nolēmumu par PVN (1/38/16) (0)

20.09.2016

Prakse

Latvijas Augstākā tiesa (AT) ir vērsusies Eiropas Savienības Tiesā (EST) ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu individuālā komersanta (IK) “L.Č.” lietā. Šajā rakstā – par to, kādi jautājumi tiek risināti šajā lietā. Lasīt vairāk..

Transfertcenu analīzes dokumentācija (2/38/16) (0)

20.09.2016

Prakse

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.2 pantā ir konkrēti norādīts, kādai informācijai un dokumentiem ir jābūt nodokļu maksātāja rīcībā, lai nodokļu kontroles procesa laikā nodokļu administrācijai apliecinātu, ka transfertcenas noteikšana konkrētām uzņēmējdarbības aktivitātēm ir rūpīgi apsvērta un atbilst nesaistītu personu apstākļiem. Šajā rakstā – par likuma norāžu praktisko pielietojumu. Lasīt vairāk..

 

© 2016 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.09.2016